Strona główna Książka Autorzy
 
Efektywność po polsku
2011-03-09

Na temat efektywnych zespołów i czynników zapewniających skuteczność ich funkcjonowania napisano już niejeden artykuł, czy książkę. Z drugiej strony, czy możecie z łatwością przywołać z pamięci charakterystykę skutecznych zespołów w organizacjach? Jeśli postawione zadanie rodzi w was odrobinę niepewności, poniżej kilka ciekawych wyników badań. Co więcej, dane te pochodzą z badania zespołów funkcjonujących w polskich organizacjach, a więc z naszej rodzimej, biznesowej rzeczywistości.

Na przełomie 2009 i 2010 roku przeprowadzono badania około 300 zespołów (badania „Twój Zespół” AchiveGlobal i Nowoczesnej Firmy), na podstawie których wyodrębniono 2 wymiary/ style funkcjonowania: orientacja na wyniki versus orientacja na ludzi oraz wymiar orientacji na procesy versus orientacji na zadania. Brzmi znajomo, już nie raz literatura pokazywała nam podobne dymensje. Okazało się, że te style te mogą występować w czystej postaci  lub mieszanej  (4 style), a istnieje nawet jeden typ zrównoważony zachowujący równowagę między wszystkimi czterema orientacjami.  W wyniku takiej typologii wyodrębniono dziewięć styli funkcjonowania zespołów.

Co istotne, badania zespołów w polskich organizacjach pokazują, że wysoko efektywne zespoły są głównie zorientowane na ludzi (50% zespołów postrzeganych jako skuteczne), mniej na wyniki (24,5% z nich), pozostałe utrzymują równowagę pomiędzy tymi stylami (24,5%). Co to oznacza w praktyce? Zespoły wysoko skuteczne przywiązują dużą uwagę do relacji panujących wewnątrz zespołu, atmosfery pracy, zaangażowaniu i motywacji jego członków. Mniej zaś koncentrują się na celach indywidualnych i egzekwowaniu ich realizacji, nie faworyzują rywalizacji (co jest charakterystyczne dla orientacji na wyniki). Nisko lub średnio skuteczne zespoły nie koncentrują się szczególnie na żadnej z tej dymensji, wyniki są równomiernie podzielone (1/3 zachowuje równowagę, 1/3 zorientowana jest na wyniki, pozostali na ludzi). Jednocześnie większość badanych z obu grup na pytanie o to, jak powinien funkcjonować wysoko skuteczny zespół, wskazała właśnie orientację na ludzi.

Jeśli chodzi o drugi wymiar funkcjonowania - zadania i procesy, nie było różnic pomiędzy wynikami wysoko i nisko skutecznych zespołów. Obie grupy były w większości skoncentrowane na procesach (jasno zdefiniowane role i odpowiedzialności w zespole, struktury i procesy). Z drugiej strony, preferencje badanych wskazują jednak na chęć zmiany orientacji na zadania, czyli na większą kreatywność i indywidualne podejście do zadań oraz zwiększenie elastyczności w dopasowaniu zasobów do zadań. Badani oceniają także, że koncentracja na zadaniach zapewnia większą efektywność. Wniosek: procesy nie są lubiane. Co więcej, nie doceniana jest ich wartość w zapewnianiu efektywnego funkcjonowania (a porównując skuteczność zespołów zarówno te zorientowane na zadania, jak i te skupione na procesach mogą być równie skuteczne). 

W opisywanym badaniu porównano także zestaw tzw. dobrych praktyk i standardów z obecną sytuacją w polskich zespołach. Wskaźniki pogrupowano w cztery obszary zapewniające wysoką efektywność: otwartość, realizacja, przepływ informacji, atmosfera. Największy wpływ na skuteczność funkcjonowania wg badanych okazały się mieć takie czynniki jak: dotrzymywanie podjętych zobowiązań, wzajemne i terminowe przekazywanie sobie informacji dotyczących zadań, a także otwarte udzielanie sobie informacji zwrotnej, wystarczające kompetencje członków zespołu do wykonania zadania oraz dbałość o jakość wykonania pracy przez poszczególne osoby w teamie. Czynnikiem, który istotnie obniża efektywność działania zespołów okazała się być nieznajomość aktualnych, głównych zadań i celów zespołu. Badani wskazali także jako czynnik ujmujący efektywnemu działaniu, zbyt małą ilość uwagi i czasu przeznaczonego na celebrację sukcesów i ważnych wydarzeń we wspólnym gronie.

Co warto z tego zapamiętać? Czym się charakteryzują skuteczne zespoły w polskich organizacjach według wyników powyższych badań?

  • Są w większym stopniu zorientowane na ludzi niż na wyniki
  • Są skoncentrowane na procesach lub na zadaniach (równie skuteczne)
  • Są zdolne do realizacji zadań, a więc mają odpowiednie kompetencje i motywacje
  • Cechują się wysoką otwartością i efektywną komunikacją (przepływ informacji)
  • Panuje w nich pozytywna atmosfera, poczucie sprawiedliwości oraz pozytywne relacje

Każdy z powyższych czynników jest istotny i warto, aby wszystkie były odpowiednio przeanalizowane  i udoskonalane w razie potrzeby. Przyglądając się bliżej powyższym wskaźnikom dobrych praktyk uważny czytelnik może zauważyć, że odnoszą się one do czterech perspektyw oddziaływania (o których więcej mogliście przeczytać w poprzednim wpisie), które proponujemy w naszym podejściu i filozofii „zespołów po polsku”, w ramach poprawy jakości pracy zespołowej. Wśród powyższych czynników opisujących efektywne zespoły możemy odnaleźć te związane z  kompetencjami lidera, przejawiające się w zarządzaniu zespołem, kompetencjami całego zespołu (związane z budowaniem i performowaniem skutecznego  zespołu, atmosferą i relacjami), po trzecie czynniki wypływające z perspektywy kluczowego zespołu zarządzającego oraz czynniki z perspektywy rozwiązań całej organizacji.  To, co warto podkreślić w tym kontekście to, że nie ma jednej najlepszej praktyki sprawdzającej się we wszystkich organizacjach i wszystkich zespołach. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu, jak i lider mieli świadomość i rozumieli, jaki tworzymy zespół i jacy chcemy być. Badania mogą nam pokazać ogólne trendy i charakterystyki, ale każdy zespół i każda organizacja powinna znaleźć własną receptę na sukces, uwzględniając przy tym ludzi, zadania, specyfikę organizacji i czas. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy tymi elementami może okazać się kluczem do odniesienia sukcesu.

EK

Brak komentarzy
 
 

Copyright by Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na witrynie www.zespolypopolsku.pl, w całości bądź w części,
w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. zabronione.
Projekt i realizacja: vigla.pl